Mezioborový seminář studií budoucnosti 

 
Přednášky a diskuze se studenty různých oborů mají za účel pomoci navozovat vizi budoucí podoby společnosti ve které budou studenti působit jako odborníci, dále i vizi budoucí podoby jejich vlastního oboru i profese. Práce ve skupině má vyústit do písemného materiálu zpracovaného každým účastníkem pro jeho vlastní potřebu i konfrontaci s názory dalších účastníků.  

Účelem je formulovat si představu o vlastní profesní budoucnosti ve společnosti jejíž podobu za lO - 3O let můžeme jen odhadovat. Vzájemné konfrontace představ o budoucí společnosti, rozvíjené pomocí studia literatury, mají napomoci k navozování a hledání odpovědí na následující otázky: 
- jaké problémy bude společnost řešit v době mé profesní zralosti, 
- jaké problémy budu řešit já jako odborník na zvolený obor, 
- co k řešení těchto problémů potřebuji znát a jaké dovednosti mít, 
- na co se tedy zejéma při studiu zaměřit abych efektivně využíl(a) čas, který mám dispozici jako student(ka), 
- v čem je můj obor podobný jiným a v čem se liší od jiných (filozofické přístupy, hlavní teorie a pracovní metody) 
- co je na mých osobních představách o mém oboru shodného a rozdílného od představ vrstevníků (starších lidí). 

Nabídka témat :  

problém předvídatelnosti sociokulturního vývoje  
doc.PhDr.Josef Šmajs,CSc. 

základní problémy a skryté potenciály studovaných oborů (definování témat pro samostatnou práci účastníků seminářů) 
doc.PhDr.Lubomír Kostroň,CSc. 

jak myslíme ?  
doc.PhDr.Lubomír Vašina,CSc.,PhDr.Lubomír Kostroň 

rehabilitzace pojmu příroda  
doc.PhDr.Josef Šmajs,CSc. 

perspektivy a možnosti změn osobnosti v kontextu možných změn stavu světa  
prof.PhDr.Vladimír Smékal,CSc. 

kompatibilita přírody a kultury v perspektivě evoluce techniky a technosféry  
doc.PhDr.Josef Šmajs,CSc. 

možnosti rozvoje a meze adaptability lidské psychiky  
doc.PhDr.Lubomír Kostroň,CSc. 

etika tradiční a biocentrická  
doc.PhDr.Josef Šmajs,CSc. 

vzdělávací formy budoucnosti.Mezigenerační přenos nepojmového vědění  
PhDr.Lubomír Kostroň,CSc. 

diverzifikace vizí postmodernizmu  
doc.PhDr.Josef Šmajs,CSc. 

neurologické a psychické - dva světy, nebo dvě tváře téhož ?  
doc.PhDr.Lubomír Vašina,CSc. 

Uvedená nabídka může doznat změn podle vývoje diskuzí, případně zapojením odborníků z jíné fakulty než filozofické. 

Jako společné téma k individuálnímu studiu jsou nabízeny práce z těchto okruhů : 
   - teorie komplexníh systémů, 
   - teorie chaosu, 
   - filozofie Karla Poppera a práce Davida Bohma 
o nichž se dá předpokládat, že široce ovlivní teoretické myšlení v této generaci. 

Předpoklady :  

   - průběžné samostatné studium pramenů, 
   - schopnost práce s anglicky psanými texty 
   - práce s elektronickou poštou 

Prameny :  

l - průběžné sledování diskuzní skupiny "chaopsyc" prostřednictvím elektronické pošty, 

2 - soubor článků o uvedených teoriích a přístupech, který je možno zapůjčit a okopírovat z knihovny Psychologického ústavu (české i cizojazyčné články), 

3 - knihy : 
    - Alexander King,Bertrand Schneider : První globální revoluce, Bratislava l99l, 
    - John Naisbitt, Patricia Aburdenová : Megatrendy 2OOO, 
       Bratislava l992, 
    - Alvin Toffler : Šok z budoucnosti 
    - James Lovelock :Gaia - živoucí planeta, Mladá fronta 
       l994, 
    - David Bohm : Rozvíjení významu , Unitaria l992, 
    - Fritjof Capra :Tao ve fyzice 
    - Graham Pike, David Selby : Globální výchova, Grada l994 

Zápočet za aktivní vystupování v seminářích a prezentaci vlastních názorů založených na studiu, upozorňování na další prameny.