Syllabus pro Obecnou psychologii III - metakognice 

Hlavní tematické zaměření: 

jak usuzujeme, jak poznáváme nové 
Brunswikův pravděpodobnostní funkcionalizmus 
teorie usuzování ve společenském kontextu (social judgment  theory, teorie kognitivního kontinua  K.R.Hammond) 
struktura a dynamika problémů (Stewart, Rohrbaugh) 
úvod do teorie chaosu (Cooksey) 

Cíl: 

Rozšíření znalostí Ob.ps. I. a II. o mentálních  procesech a jejich podílu na ovlivnění jednání. 

Literatura: 

Dějiny XX. století, skripta FF UK. 
Sedláková, M. (1992): Příspěvek k analýze pojmu mentální  reprezentace v soudobé psychologické teorii. ČsP.4. 289-308. 
BUDIL, I.T.(1992): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie.  Praha, Triton. 
Sedláková, M.: Kognitivní psychologie. In: Hoskovec, J.,  Sedláková, M., Nakonečný, M.: Psychologie 20. stol IV.  Praha, Karolinum 1995. 
Švancara, J.: Úvod do kognitivní psychologie. MU Brno 

Úvod do tematu 

D.E.Leary, od aktové psychologie k pravděpodobnostnímu funkcionalizmu (č.1) 
E.Brnuswik, Historické a věcné vztahy psychologie k jiným disciplinám (č.2) 
K.R.Hammond, Pravděpodobnostní funkcionalizmus: integrace historie, teorie a psychologické metodologie Egona Brunswika (č.3) 
K.R.Hammond, Usuzování a rozhodování v úlohách dynamické povahy (č.4) Teorie kognitivního kontinua 
T.R.Stewart, Postup při analýze usuzování (č.5) 
J.Rohrbaugh, Úlohy s kognitivním konfliktem a procesy v malých skupinách (č.6) 
Příručka k programu POLICY (č.7) 
 

Historie kognitivní psychologie. Základní pojmy KP. Vztah KP k ostatním psychologickým teoretickým systémům. KP a počítačové paradigma. Hlavní směry současné KP. Návaznost KP na ostatní psychologické obory (sociální ps., vývojová ps. psychologie osobnosti). 

Informační paradigma. Zpracování informací. Kódování informací. Modely zpracování informací. Symbolické procesy. Znak a symbol. Ch. Peirce, F. de Saussure,N. Chomsky. znakové soustavy. Význam. Sémiotika. 

Prezentace a reprezentace. Pojetí reprezentace v kognitivní psychologii. Percepce v kognitivní psychologii. Rozdíl mezi pojetím J.J. Gibsona a U. Neissera. Mentální reprezentace. Imaginativní a propoziční forma reprezentace. Duální kódování. Episodická a semantická paměť. Mentální model. 

Pojem. Extenze, intenze. Nominalismus. Pojmotvorné procesy. Abstrakce, generalizace. Vznik pojmu. Řeč, jazyk, myšlení. Piagetova vývojová koncepce. Pojem jako jednotka konceptuálního kódu. Prototyp. 

Obsahová analýza mentální reprezentace. Význam jako jednotka psychického obsahu. Vědomý a nevědomý obsah. 

Mentální repreentaceSebepojetí jako mentální reprezentace. Motivační a organizační aspekt self-relevantních obsahů. 

Kognitivní procesy v rámci procesu jednání. Atribuce kauzality z hlediska EX-IN, ovladatelnosti, globality a trvalosti. Heiderova "naivní psychologie. Teorie osobnostních konstruktů J. Kellyho. Sociálně-kognitivní teorie A. Bandury. 

Literatura k části doc.Kostroně:

Kostroň, Psychologie vytváření úsudků, skripta MU, Brno 1997
D.E.Leary, od aktové psychologie k pravděpodobnostnímu funkcionalizmu (č.1)
E.Brnuswik, Historické a věcné vztahy psychologie k jiným disciplinám (č.2)
K.R.Hammond, Pravděpodobnostní funkcionalizmus: integrace historie, teorie a psychologické metodologie Egona Brunswika (č.3)
K.R.Hammond, Usuzování a rozhodování v úlohách dynamické povahy (č.4) Teorie kognitivního kontinua
T.R.Stewart, Postup při analýze usuzování (č.5)
J.Rohrbaugh, Úlohy s kognitivním konfliktem a procesy v malých skupinách (č.6)
Příručka k programu POLICY (č.7)

Literatura k části dr.Tyrlíka:

Dějiny XX. století, skripta FF UK.
SEDLÁKOVÁ, M. (1992): Příspěvek k analýze pojmu mentální  reprezentace v soudobé psychologické teorii. ČsP.4. 289-308.
BUDIL, I.T.(1992): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie.  Praha, Triton.
Sedláková, M.: Kognitivní psychologie. In: Hoskovec, J.,  Sedláková, M., Nakonečný, M.: Psychologie 20. stol IV.  Praha, Karolinum 1995.
Sternberg, R.J.: Cognitive psychology
Švancara, J.: Úvod do kognitivní psychologie. MU Brno