Psychologie organizace a řízení (syllabus - varianta A) 

  
Struktura syllabu využívá referenčního modelu "European Curriculum in W. and O. Psychology"(ENOP/COCO/rr/l5.3.92) s tím, že prostor, který by naplnění uvedeného modelu vyžadovalo je čtyři semestry. 

Návaznosti předmětu: předmět navazuje a rozvíjí poznatky získávané v obecné psychologii, sociální psychologii, sociologii, psychologii osobnosti, v některých částech na vývojovou psychologii a diagnostiku dospělých, psychologii prostředí, poradenskou psychologii, psychometriku, teorii organizace a teorii řízení. 


První semestr 

l. blok " Psychologie práce I. úvod"   

Cíl: získat poznatky a osvojit si teorie týkající se chování v práci ve vztahu k úkolům a pracovnímu prostředí.Uvedení do metod psychologie práce. Návaznosti na ostatní předměty (obecnou psychologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, psychodiagnostiku, metodologii). 
Klíčové pojmy: úkol, činnost, řízení pracovních aktivit, pracovní podmínky, rozložení práce v čase a pracovní nástroje, výkon a chybovost, pracovní zatížení, efektivnost a účinnost práce, stres, nemoci z povolání, uspokojení z práce, kvalifikace, rekvalifikace 
Úkol: připravit si stručnou charakteristiku pozorované situace, kde jsou tyto pojmy významné. 
  


"Psychologie práce II. Práce a zdraví"  

Cíl : poskytnout základní poznatky o vztahu pracovních aktivit, pracovního prostředí a zdraví člověka. 
Klíčové pojmy: zdraví a nemoc, přímé poškození zdraví v práci ( rizikovost, úrazy, bezpečnost a ochrana zdraví), nepřímá poškození zdraví ( stres, přehled strosorů), absence, fluktuace, kvalita sociální interakce, výkonnost, ergonomie, péče o zdraví. 
Úkol: připravit si stručnou charakteristiku pozorované situace, kde jsou tyto pojmy významné. 


"Psychologie práce III. analýza práce"  

Cíl : seznámení s dostupnými metodami analýzy úkolů a pracovních aktivit, dosáhnout základní zručnosti ve výběru vhodných metod a zacházení s nimi. 
Klíčová slova : ergonomie, popis pracovní funkce, profesiografie, profesní výcvik, inženýrská psychologie, snímek pracovního času 
Úkol: připravit si stručnou charakteristiku pozorované situace, kde jsou tyto pojmy významné. 


"Psychologie práce IV. Analýza pracovní funkce"  

Cíl:seznámení se s hlavními přístupy a nástroji pro analýzu 
funce a pracovního místa. Výběr vhodného nástroje a jeho praktické použití studenty. Samostatná aplikace. 
Klíčová slova : využití a zneužití technik,jejich teoretická východiska a metodologické implikace, objektivní a subjektivní techniky, technika kritického případu. 
Úkol: připravit si stručnou charakteristiku pozorované situace, kde jsou tyto pojmy významné. 


"Psychologie práce V. stresové situace"  

Cíl: diskuze o typech stresových situací, jednotlivých stresorech, metodách jejich zvládání. 
Klíčová slova : stres, stresor, stresující situace,strategie 
zvládání stresu, osobnostní dispozice, zvládání únavy. režim pracovního dne,předcházení stresu,duševní hygiena, fitness- 
centra, vyladění na špičkový výkon. 
Úkol: připravit si stručnou charakteristiku pozorované situace, kde jsou tyto pojmy významné. 
  


"Psychologie práce VI. úkoly psychologa"  

 shrnutí poznatků bloku , didaktický test 


Literatura k bloku I :  

- Matoušek,Růžička: Psychologie práce,Praha,l966, 
- Bureš Zbyněk :Psychologie práce a její užití,Praha,l973 
- Pietrasinski Z.: Praktická psychologie práce,Praha,l968, 
- Beránek E.,Podlešák K.: Člověk a pracovní podmínky, Práce, Praha,l965, 
- Bilina O.:Ergonomie v obchodě,ČSVTS,Praha,l973, 
- Matoušek O.,Růžička J.: Profesiografická schemata, Praha, 
 l976 
- Míček Libor:Duševní hygiena,SPN,Praha,l986 
- Míček Libor:Sebevýchova a duševní zdraví,Praha,l976 
- Reineke W.:Jak vést úspěšné jednání,Praha,l99l 
- Kodýlek A.,Zajíček Z.: Analýza profesního pole,Praha,l977 


2.blok "Řízení lidských zdrojů I. Profesní dráha"  

Cíl: Získat představu o rámci a základních pojmech teorií zabývajících se rozvojem profesní dráhy z hledisek, které mohou zajímat poradce v profesním poradenství 
Klíčové pojmy: teorie životních a profesních stadií, výběr povolání, profesní zakotvení, změny orientace, rychlá kariéra, rovina střední části života, mentorské vztahy, krize střední části života, potřeby, postoje a výkon pracovníků v pozdních částech profesní dráhy, profesní řízení z hlediska potřeb jednotlivců i organizace, faktory pracovní spokojenosti, fluktuace, stabilizace. 
  


"Řízení lidských zdrojů II.Výběr a hodnocení"  

Cíl: podat přehled problémů spojených s výběrem a hodnocením pracovníků . 
Klíčová slova : postavení psychologa v organizaci, využití služeb externistů,etické otázky výběru a hodnocení, validita testů, spolehlivost měření, zobecnění, kriteria, subjektivní posuzování, baterie testů a jejich skladba, výkonové testy, testy osobnosti, t. předpokladů, t. motivace, osobní anamnéza,reference, sebehodnocení, střediska pro hodnocení a výběr, intervirew, situační a simulační testování (in-basket test,test chování skupiny bez vedoucího), nábor, získávání pracovníků, inzerce, získávání špičkových pracovníků. 
  


"Řízení lidských zdrojů III.Assessment centers"  

Cíl: shrnutí poznatků o metodě "výběrových středisek" (assessment centers) při výběru personálu.Pokus o simulaci 
reálné situace. Zásady hodnocení pracovníků.Zásady organizace konkursného řízení a kriteria pro výběr. 
Klíčová slova : historie vzniku výběrových středisek, prediktivní validita, ekonomická efektivnost použití středisek. Kriteria pracovního hodnocení, motivace 
pracovním hodnocením, odměňování pracovníků, konkursní řízení, kriteria výběru konkursním řízením. 
  


"Řízení lidských zdrojů IV.Osobnost manažera"  

Cíl: shrnutí osobnostních předpokladů a vloh pro úspěšný výkon vedoucí funkce .Vztah osobnosti, úkolů organizace a vnějšího prostředí 
Klíčová slova : aspirace, motivace, temperament, emotivita, odolnost vůči stresu,kognitivní styl,komunikační schopnosti, 
koncepčnost,schopnost syntézy (odhadu a predikce),pracovní styl,strach a odvaha riskovat, fenomém moci,rozhodovací pravomoc, zodpovědnost. 
  


"Řízení lidských zdrojů V.Vedení a řízení"  

Cíl : shrnout různé přístupy k řízení a vztah stylů řízení k efektivnosti chování organizace. 
Klíčová slova: osobnostní rysy a předpoklady vedoucícho, motivace, efektivnost , řízení autokratické, ř.demokratické, ř.liberální, ř.participativní, rozhodování, 
teorie "X", teorie "Y", intervenující situační vlivy, organizační kultura, konflikty . 


"Řízení lidských zdrojů VI. 

 hra a zhodnocení samostatných prací nebo test 


Literatura k bloku 2.:  

- Vytlačil J.: Výběrová šetření v praxi,FSÚ - SEVT,Praha,l969 
- Štorkán K.,Bauman M.:Umění interview,Praha,l973 
- Polednová Z., Rezler J. : Metodika konkursního řízení, Institut řízení,Praha,l99O 
- Pietrasinski Z.: Psychologie správného myšlení,Orbis,Praha 
 l964, 
- Drucker P.: Efektivní vedoucí,Management Press,Praha,l992, 
- Drucker P.: Management - budoucnost začíná dnes,Management 
 Press,Praha l992, 
- Drucker P.: Cestou k zítřku - management pro 21. století,  Management Press,1993, 
- Drucker P.:Postkapitalistická společnost, Management Press,  1993 
- Garlík V. :Baťovy závody - organizace a řízení ,Svoboda, Praha,l99O, 
- Vodáček L.,Dvořák V.,: Management v USA, Institut řízení, 
 Praha,l99O 
- Sorcher M.: Tajemství úspěchu manažera,Victoria Publish., 
 Praha,l99l 
- Leigh Andrew:Praktický rádce manažera,Svoboda,Praha,l992 
- Paterson T.T. Teorie řízení,Svoboda,Praha 
- Jirásek J.: Organizační řízení,Institut řízení,Praha l987 
- Machač M. a kol.:Člověk v podniku,Institut řízení,Pha,l968 
- Smola S.,Kolář J.,Holeček L.: Organizace řízení v podnikové praxi,Svoboda,Praha,l976 
- Zieleniewski J.: Teorie organizace a řízení,Svoboda,Praha 
 l967 
- Bedrnová E.:Jmenuji vás vedoucím pracovníkem,Praha,l987 
- Levi V.:Umění jednat s lidmi,Praha,l985 
- Orlík J.:Tvořivost a řídící práce,Praha,l986 
- Orlík J.: Řízení špičkových podniků,Praha,l988 
- Milkovich G.T., Boudreau J.W., Řízení lidských zdrojů, Grada, 1993 


Druhý semestr  

3.blok "Psychologie organizace I. Organizace, její cíle, funkce, struktura a dynamika"  

Cíl: porozumět vztahu mezi strukturou organizace a jejím vlivem na vnitřní procesy, interakce s okolím i chování jednotlivců a celku. 
Klíčová slova: teorie organizace, jednotky struktury, role, pozice, formální a neformální vztahy a struktury, prostředí, technologie, velikost, historie, strategie rozvoje, dimenze organiz.struktury (centralizace , formalizace, komplexnost), 
pojem byrokracie, vztah mezi strukturou a chováním, rozbory 
komunikačních toků,stabilita a změna organizací,počet stupňů 
řízení , decentralizace a sítě. 
  


"Psychologie organizace. Diagnostika organizace II. - dimenze a nástroje"  

Cíl: seznámit se s dostupnými metodami diagnózy organizace jako celku a aplikovat je na skutečném příkladě. 
Klíčová slova : organizační diagnóza,analytické dimenze (diferenciace, velikost, komplexnost, centralizace, úroveň participace,, míra rutiny, míra svobodného jednání, komunikace, koordinace, styl vedení, klima, míra uspokojení, zdraví pracovníků, fluktuace, odcizenost,nástroje analýzy. 
  


"Diagnostika organizace III.Vývoj a změna" 

Cíl : porozumět dynamice plánovaných ( v důsledku intervence) a neplánovaných (evolučních) organizačních změn. 
Klíčová slova : křivka vývoje organizace,, teorie organizační změny,přístupy ke změnám organizace, důsledky organizačních změn,techniky navozování změn, zpětné vazby vnitřní a vnější, vytváření týmů. 
  


"Psychologie organizace IV. 

- hra, shrnutí, test a vyhodnocení 


Literatura k bloku 3.:  

- Schein E.H.:Psychologie organizace,Orbis,Praha,l968, 
- Kubr Milan :Poradenství pro podnikatele a manažery I.-II., 
 CAPA,Praha,l99l, 
- Souček Z.: Strategické myšlení, EKOPRESS,l992 
- Gerlich Petr: Management a tržní ekonomika,ECOMIX-OK, 
 Karviná,l99l 
- Dvořák V.,Kozlerová M.,Bosák P.,Hořejší J.:Jak měnit 
 organizační strukturu,Institut řízení,Praha,l989 
- Whiteley, Podnik řízený zákazníkem 
- Pfeifer L., Umlafová M., Firemní kultura, Grada, 1993 
- Gordon J.R., A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Allyn and Bacon, 1983 
- Jaroslav Jiránek, Transformační řízení, Grada, 1996 


4.blok "Psychologie v obchodě a podnikání I. Vnitřní prostředí"  

 Cíl: na příkladu obchodní organizace aplikovat poznatky o vztahu mezi chováním vedoucího , pracovníků a prostředím 
které spolu vytvářejí. 
Klíčová slova : hmotná a nehmotná struktura prostředí, atmosféra na pracovišti, dělba práce, delegování pravomoci a zodpovědnosti, 
  


"Psychologie v obchodě a podnikání II. Vztahy ke vnějšímu prostředí"  

Cíl: shrnout projevy zaměření organizace na vnější prostředí 
Klíčová slova: podnikatelská strategie, analýza trhu, tržní prostředí, fáze prodejního chování, typologie zákazníků, konkurence, sortimentní skladba, zpětnovazební informace, speciální prodejní akce, reklama, efektivnost reklamy, formy reklamy, umění a věda v reklamě 
  


"Psychologie v obchodě a podnikání III.  

 hra a test 


Literatura k bloku 4.:  

- Harvey Christine: Úspěch při získávání zákazníků, Informatorium, Praha, l992, 
- Harvey Christine: Úspěch máte ve vlastních rukách ,SNTL, 
 Praha,l99O, 
- Carnegie Dale : Jak získávat přátele a působit na lidi, 
 Bradlo,Bratislava,l99l, 
- Getz K.F., Drozdeck S.R.: Psychologie prodeje, Victoria Publishing,Praha,l992 
- Rejmánek Evžen :Co je psychologie trhu,Merkur,Praha,l968 
- Rejmánek Evžen : My a zákazník,Praha l97l 
- Nowak W.: Iacocca - vlastní životopis 
- Tomek Jan : Marketing podniku, Aleko,Prahal99l, 
- Brabec J.: Reklama a její technika,Praha l946, 
- Brabec J.: Jak prodávat s úspěchem,Praha 
- Dvořáček Z.: Moderní inzerce,Praha,l97O 
- Šaling J.: Spotřebitel a reklama, Bratislava,l97O 
- Mühlbacher H., Selektivní propagace 
- Psychologie v ekonomické praxi č.l,l99l věnované obchodu 
 a reklamě 
- Lea S.E.G., Tarpy R.M., Webley P., Psychologie ekonomického chování, Grada, 1994 
- Block S., Nejúčinnější propagace - public relations, Grada, 1994 
- Němec, Public relations - zásady komunikace s veřejností 
- Foret M., Komunikace s veřejností 
- Tom Brannan, Jak se dělá účinná reklama, Management press, 1996 


Otázky pro zkoušku z psychologie v organizaci a řízení  

Ke zkoušce je třeba se připravit tak, aby student vystupoval v roli poradce, nabízejícího své služby v jednotlivých problémových okruzích. Odpovědi je třeba připravit jako simulace reálných situací jednání se zákazníkem. Pomůže mít na mysli konkretní organizaci. Základní literatura byla uvedena v syllabu. 

 l - komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů 
 2 - výběrová řízení - konkurzy 
 3 - reklama jako komunikace 
 4 - vývojové fáze organizace , dynamický pohled na 
 organizaci 
 5 - tvůrčí klima v organizaci 
 6 - organizační změny a jejich zavádění 
 7 - vedení a chování organizací v podmínkách 
 ústředně řízené ekonomiky a tržní ekonomiky 
 8 - pomoc psychologa při formulaci cíle a strategie 
 organizace (strategické myšlení) 
 9 - posilování identifikace pracovníků s organizací 
lO - psychologie v perzonální práci 
ll - aplikační oblasti psychologie organizace a řízení 
l2 - diagnostika efektivnosti organizace 
l3 - stimulace adaptibility organizace 
l4 - organizační struktury, jejich typy a optimalizace 
l5 - rozhodování za neurčitosti 
l6 - metody psychologie práce 
l7 - analýza práce 
l8 - styly řízení 

 


  Psychologie organizace a řízení (syllabus - varianta B) 


blok 1 - Perzonální řízení a řízení lidských zdrojů (trh práce, výběry, přijímání, přemisťování,  hodnocení a odměňování, růst a vzdělávání,  propouštění pracovníků) 

Literatura: 

- Josef Koubek, Řízení lidských zdrojů, Management  Press,1995 
- Josef Koubek, Personální práce v malých podnicích, Grada,  1996 
- Milkovich G.T., Boudreau J.W., Řízení lidských zdrojů,  Grada, 1993 


blok 2 - Chování organizací,  cíle (funkce, efektivnost, kvalita), struktura a  dynamika, vývoj, diagnostika, samořídící se organizace 

Literatura:  

- F. Bělohlávek, Chování organizací, 
- Zdeněk Souček, Strategické myšlení, EKOPRESS,l992 
- Whiteley, Podnik řízený zákazníkem 
- Pfeifer L., Umlafová M., Firemní kultura, Grada, 1993 
- Gordon J.R., A Diagnostic Approach to Organizational  Behavior, Allyn and Bacon, 1983 
- E.H.Schein, Psychologie organizace, Orbis, 1968 


blok 3 - osobnost manažera, řízení a vedení, řízení změn  (transformační řízení) schopnost vidět problémy, vytváření vizí budoucnosti 

Literatura:  

- Nowak W.: Iacocca - vlastní životopis 
- Drucker P.: Efentivní vedoucí,Management Press,Praha,l992, 
- Drucker P.: Management - budoucnost začíná dnes,Management Press,Praha l992, 
- Drucker P.:Postkapitalistická společnost, Management  Press, 1993 
- Garlík V. :Baťovy závody - organizace a řízení ,Svoboda,  Praha,l99O, 
- Vodáček L.,Dvořák V.,: Management v USA, Institut řízení, Praha,l99O 
- Sorcher M.: Tajemství úspěchu manažera,Victoria Publish., Praha,l99l 
- Leigh Andrew:Praktický rádce manažera,Svoboda,Praha,l992 
- Reineke W.:Jak vést úspěšné jednání,Praha,l99l 
- Jaroslav Jiránek, Transformační řízení, Grada, 1996 


blok 4 - psychologie v obchodě a podnikání 

Literatura:  

- Tomek Jan : Marketing podniku,Aleko,Prahal99l, 
- Harvey Christine : Úspěch při získávání zákazníků, Informatorium,Praha,l992, 
- Getz K.F.,Drozdeck S.R.: Psychologie prodeje,Victoria  Publishing,Praha,l992 
- Mühlbacher H., Selektivní propagace 
- Psychologie v ekonomické praxi č.l,l99l věnované obchodu a reklamě 
- H.Homola, Z.Vtípil, Psychologie trhu a řídících činností (marketignu a managingu), Univeryita Palackého, Olomouc, 1992 


blok 5 - public relations, vytváření image, reklama 

Literatura:  
- Harvey Christine: Úspěch máte ve vlastních rukách ,SNTL, Praha,l99O, 
- Carnegie Dale : Jak získávat přátele a působit na lidi, Bradlo,Bratislava,l99l, 
- Block S., Nejúčinnější propagace - public relations,  Grada, 1994 
- Němec, Public relations - zásady komunikace s veřejností 
- Foret M., Komunikace s veřejností 
- Tom Brannan, Jak se dělá účinná reklama, Management press,  1996 
- Pracovní texty PsÚ č.12 


blok 6 - ps. nákupního chování, ekonomická psychologie  

Literatura:  
- Lea S.E.G., Tarpy R.M., Webley P., Psychologie  ekonomického chování, Grada, 1994 


blok 7 - Psycholog jako poradce 

Literatura: 
- Milan Kubr, Poradenství pro podnikatele a manažery I.-II., CAPA,Praha,l99l, 
- Milan Kubr, Jak si vybrat poradce, Management Press, 1994 
- John Wareham, Tajemství lovce mozků, Management Press,  1997 


blok 8 - trendy psychologie práce u nás a v zahraničí, ČAPPO  

Podmínky pro absolvování kurzu: 

Zápočet se uděluje po ukončení semestru za výsledky didaktických testů, které budou ukončovat každý z probíraných předmětových bloků (otázky testů budou známy předem), dále za účast v seminářích druhého semestru. Ke zkoušce jsou připraveny otázky problémového charakteru požadující k úspěšnému řešení využití poznatků z literatury k samostatnému úsudku. 

Ke zkoušce je třeba se připravit tak, aby student vystupoval v roli poradce, nabízejícího své služby v jednotlivých problémových okruzích. Odpovědi je třeba připravit jako simulace reálných situací jednání se zákazníkem a zaměřit na ně praxi - pomůže mít na mysli konkretní organizaci. Základní literatura byla uvedena v syllabu. 

Otázky pro zkoušku z psychologie v organizaci a řízení  

 l - komunikace za krizí,  vyjednávání a řešení konfliktů 
2 -  výběrová řízení - konkurzy 
3  - motivace, odměňování, hodnocení, 
4  - typologie organizací, 
5  - osobnost manažera 
6  - diagnostika klimatu organizací, vhodnost diagnostických nástrojů 
7  - sjednávání kontraktu mezi organizací a poradcem - psychologem, 
8 - tvorba reklamní strategie,  
9 - vývojové fáze organizace , dynamický pohled na organizaci 
10 - public relations, image organizace, 
11  - organizační změny a jejich zavádění, transformační řízení 
12 - definování kvality práce, efektivnost organizací 
13 - pomoc psychologa při formulaci cíle a strategie organizace (strategické myšlení) 
14 - posilování identifikace pracovníků s organizací 
l6 - stimulace adaptibility organizace, samoučící se ortganizace, 
l7 - organizační struktury, jejich typy a optimalizace 
l8 - rozhodování za neurčitosti 
l9 - styly řízení 
 
Základní literatura: 
   
- J.Štikar, M.Rymeš, K.Riegel, J.Hoskovec, Základy  psychologie práce a organizace, Karolinum, 1996