Analýza strategického usuzování ve skupinové situaci (POLICY 3.O)  

Cílem semináře je: 

1) důkladně se seznámit s teorií a metodologií analýzy usuzování, vycházející z Brunswikova  trojitého"čočkového medulu", jak jej k tomuto účelu aplikovali Hammond, Brehmer, Stewart a Rohrbaugh. 

2) Nabýt zručnosti ve vlastní schopnosti tuto metodu použít v poradenské praxi - tedy umět dobře rozpoznat na které typy praktických problémů se uvedená metoda dobře hodí. 

3) Důkladně procvičit používání k tomu určeného počítačového programu POLICY 3.0. 

Zápočet:  

- se uděluje za předvedení analýzy konkretního problému, prokázání schopnosti využít k jeho řešení program POLICY a zpracování zprávy o daném problému a jeho řešení. 

Pro seminář je zajištěna počítačová učebna, přeložené texty a příručka k programu POLICY 3.0, které je třeba zapůjčit ke kopírování na vlastní náklady u doc.Kostroně. 

Po úvodních setkáních, věnovaných rekapitulaci teorie i metodologickým otázkám (charakter vhodných dat) budou semináře věnování zvládnutí obsluhy počítače a řešení jednotlivých problémů, které navrhnou studenti sami. Podle jejich návrhů bude sestaven další program seminářů.  Předpokládá se, že účastníci již absolvovali předmět obecná  psychologie III. 

Literatura: 

 1 - Pracovní texty Psychologického ústav - Řada A - překlady  č.3, 4, 5, 6, 7, 10, 24, 40 

2 - M.F.Kaplan, S.Schwartz "Human Judgment and Decision Processes  in Applied Settings", Academic Press Inc., N.Y., 1977 

3 - B.Brehmer, C.R.B.Joyce, "Human Judgment - the SJT Theory  View", North-Holland, Amsterdam, 1988 

4 - R.W.Cooksey "Judgment Aanalysis - Theory, methods and  Applications", Academic Press, San Diego, 1966 

5 - soubor článků přinášejících výsledky empirických výzkumů jak  prověřujících teorii, tak i z oblasti aplikovaného výzkumu). 

6 - L.Kostroň, Psychologie vytváření úsudků, Nakladatelství Masarykovy univerzity, 1997 

Položky 2 - 5 jsou k prohlédnutí a vypůjčení u mne.  

 

Kroky při poradenské práci s programem  POLICY : 

V předběžné nabídce je nutno informovat  potenciálního zákazníka o tom, k čemu „strategické konference“, podporované programem POLICY slouží a o podmínkách, které jsou nutné pro zdar akce (motivace, čas, prostředí, účast  představitelů různých názorů), požádat o předběžné formulování problému, aby bylo možno dojednat zakázku a vyjasnit vzájemná očekávání.  Program není vhodný k rozhodování mezi již jasně definovanými alternativami. Postup konference a program má za cíl vyjasnit problém (cíl), na který mají jednotliví účastníci různý nebo nevyjasněný názor a dále dohodnout společnou strategii, politiku (policy) jednání. 

Výsledkem konference je : 

 - vyjasnění kognitivních (ale i zájmových) rozdílů nacházejících výraz ve spolupráce nebo opačně  v soupeření členů týmu, 
 - společeně dohodnuté dílčí kroky, vedoucí k jasnému cíli. (V případě použití brainstormingové metody „scénářů budoucnosti“  pak různé alternativy). 

Kroky:  

1 - definovat problém, mající charakter kognitivního konfliktu (formulace cíle, formulace strategie, vedoucí k cíli - tedy ne rozhodování mezi dvěma zřejmými alternativami) 

2 - definovat nápovědi, které jsou k posuzování problému nutné (široký okruh, jejich zúžení), 

3 - kvantifikovat hodnoty nápovědí, 

4 - dohodnout se na stupnici pro vyjádření hodnoty úsudku simulovaných příkladů,  

5 - posuzovat simulované příklady (otevřeně, skrytě) 

6 - interpretovat výsledky regresní analýzy získaných dat ( tj. modely usuzování jednotlivých členů skupiny - shody, rozdíly, příčiny) 

7 -  projednat kognitivní rozdíly a hledat řešení (kompromis, kapitulace, změna formulace) 

8 - přeformulovat problém, přeformulovat nápovědi, 

9 - hodnotit  nově generovanou sadu  příkladů 

10- opakovat interpretaci, projednávat rozdíly (zjistit kdo kapituluje a proč, kdo hledá kompormis a proč, kdo je nepústupný a proč).  

Poradenský tým se skládá ze dvou osob - odborníka, pracujícího s programem, dále interpretátora a moderátora diskuze. Ten podle pravidel moderování a vyjednávání  facilituje diskuzi, soustřeďuje pozornost na jádra problémů, udržuje produktivní  tempo (přestávky) jednání  a řídí diskuzi k cíli.