Psychologie v politice

Určeno  pro  studenty  politologie  III.  ročníku.  Syllabus obsahuje látku pro dva semestry ( zpravidla l hod. přednášky, l hodina cvičení). Cvičení by měla obsahovat testy, simulace (hry)  a  případové‚ studie (včetně  samostatných  prací studentů).

Přehled témat :

l - jedinec a společnost (úvod)

2 - historické kořeny, kulturní vzorce a tradice v myšlení a chování

3 - politická  socializace (ideologie, konformita, tolerance,  participace)

4 - psychologické zdroje masových hnutí a davového chování, (vědomí‚ a nevědomí‚ racionální a iracionální v politice)

6 - svoboda a odpovědnost

7 – osobnost a moc (názory,postoje,hodnoty,role,zdroje autority)

8 – emoce, strach, stres, násilí a agrese

9 - psychopatologie v politice

lO- rozhodování za neurčitosti (modely rozhodování, formulování politik)

ll- vnímání, image, kognitivní stereotypy

l2- veřejné mínění a volební chování

l3- komunikace a přesvědčování, propaganda, techniky vyjednávání

l4- metody obsahové analýzy

l5- konflikty, jejich funkce a způsoby řešení

l6- sociální změna, body zvratu, chování za krizí, strategie a implementace změn

l7- profesionalismus a management v politice

l8- výchova k politické kultuře  v  občanské společnosti  (psychologie Alfreda Adlera)

l9- psychologické dimenze mezinárodní politiky :
   
- konstrukce reality a problematika  mezikulturních rozdílů,
   
- formulace představ  o budoucnosti  a strategie jejich dosahování, svět v globálním pojetí,
    
- zdroje a  ohniska napětí, prevence a řešení krizí a válek,
    
- mezinárodní komunita a role mezinárodních organizacípři úsilí o mírové soužití.